Charakteristika obce
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1430 (Alloc). Nachádza sa v nadmorskej výške 345 m (stred obce). Pôvodne prícestná radová dedina, dnes má charakter hromadnej dediny. V rokoch 1975 – 1990 bol Jalovec súčasťou obce Ráztočno. Pri rozširovaní cesty v rokoch 1954 – 55 boli v strede obce zbúrané staré sýpky.

Historické pamiatky

Kostol Božského srdca Ježišovho (kat.) z roku 1927, postavený v historizujúcom slohu s neoklasicistickými a neorománskymi prvkami. Jednoloďová stavba s predstavanou vežou. Vnútorné zariadenie je novodobé z 20. stor. Pôvodná kaplnka Panny Márie bola znovu vysvätená 27. septembra 1992 ako kostol s dnešným patrónom.

Ďalšie pamiatky

– náhodný nález masívnej bronzovej sekerky s rovným schodíkom a slabo rozšíreným ostrím zo strednej doby bronzovej. Nález nesúvisí s osídlením, ale dokladá existenciu dávnej obchodnej cesty.
– pomník padlým v 2. svetovej vojne pri kostole

Ľudové remeslá a tradície

V roku 1749 založili Pálfiovci v doline Huňov skláreň – drevený objekt krytý šindľom s 5 taviacimi pecami. V prvej sa tavil materiál, druhá pec bola chladiaca, v tretej sa vyrábalo tabuľové sklo, štvrtá slúžila na sušenie palivového dreva. Pre zlý prístup však čoskoro zanikla. Obyvatelia obce v 16. stor. vyrábali prútené metly, v polovici 19. stor. šindle a obruče z brezového dreva, neskôr bačovský riad, fujary a píšťalky. Z obce pochádza Jozef Lenhart, ľudový umelec všestranného zamerania, „majster troch remesiel“, tvoriaci z kože (opasky, bičíky), kovu (pracky a spony) a dreva (črpáky, píšťalky).


Turistické zaujímavosti

Ponuka služieb: stravovanie, chata, športové ihrisko, turistika, cykloturistika, poľovníctvo, rybolov, hubárčenie.

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce