Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

V našej obci je to 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a je mu vyhradené najmä:

a/ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s    majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa  tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b/ schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a  schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa  § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za    poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v  rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať  starosta,

c/ schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d/ rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e/ určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f/  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g/ uznášať sa na nariadeniach,

h/ schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i/  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

j/  zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,

k/ schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),

l/  zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a  schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m/ schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n/ zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o/ udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p/ ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jalovci.

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Jalovec

 

1. Miriam Keratová – poverená podľa § 12 z. č. 369/1990 Zb.v z.n.p.

2. Ľudmila Kotianová

3. Renáta Kotianová

4. Katarína Krčiková

5. Mgr. Ján Tonhaiser – zástupca starostu

 

Komisie obecného zastupiteľstva obce Jalovec

 

1. Výstavby, územného rozvoja a životného prostredia

    Predseda: Mgr. Ján Tonhaiser

    Členovia: Ľudmila Kotianová

Renáta Kotianová

Ing. Ingrid Blahová

 

2. Kultúry, školsta, športu a sociálnych vecí

    Predseda: Renáta Kotianová

    Členovia:  Katarína Krčiková

Miriam Keratová

Ľudmila Kotianová

Renáta Tonhaiserová

Silvia Kmeťová

3. Na ochranu verejného záujmu

    Predseda: Miriam Keratová

    Členovia:  Katarína Krčiková

Ľudmila Kotianová

 

 

   

 

 

 

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce