Mária Dányiová
MsÚ Handlová, prízemie č.d. 10
tel: 00421/46/ 519 25 40, 547 74 75

Spoločný stavebný úrad bol vytvorený pre zjednodušenie vybavovania a spracovania agendy.

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje:

– činnosť, podklady pre rozhodnutia a kontrolu v oblasti stavebného konania
– dodržiavanie stavebného zákona
– vykonávanie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia vo všetkých výrobných odvetviach včítane navrhovania postupov a opatrení na odstraňovanie nedostatkov
– územné konania a vydávanie územného rozhodnutia
– povoľovanie zmeny právoplatného rozhodnutia
– vydávanie stavebných povolení
– povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením
– rozhodovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
– povoľovanie terénnych úprav
– vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby
– vydávanie rozhodnutia dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky
– povoľovanie zmeny v užívaní stavby , nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav
– nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách
– dodatočné povoľovanie stavby a ich zmeny a terénne úpravy
– prejednávanie priestupkov fyzických osôb a ukladanie sankcií
– prejednávanie správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcií
– vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
– zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dozoru
– odstraňovanie stavieb

Podateľňa pre spoločný stavebný úrad

Andrea Horváthová
MsÚ Handlová, prízemie č.d. 11
tel: 00421/46/ 519 25 30

Podateľňa pre stavebný úrad zabezpečuje:
– vykonávanie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia
– povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením
– rozhodovanie o predĺžení stavebného povolenia
– povoľovanie terénnych úprav
– vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby
– vydávanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky
– povoľovanie zmeny v užívaní stavby
– nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav
– vyvlastňovanie konania
– zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu
– odstraňovanie stavieb

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce