Ing. Peter Kotian
Tel: 046/5471 949
Fax: 046/5471 948

Starosta obce
     Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Obyvatelia ho volia v priamych voľbách.
     Starosta: a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,  b/ vykonáva obecnú správu,  c/ zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,  d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,               e/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce, f/ uschováva erb obce, vlajku a pečať obce a používa obecné symboly.

Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom (§ 1a písm. b/  zák.  ?. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov). 

    Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
     Rozsah úväzku starostu obce  stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce