Zmluva č.47_2018 nebezpečný odpad
Zmluva č.48_2018 zneškodňovanie komunálneho odpadu
Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska
 Kúpna zmluva Krčik 53_2018 – zverejnenie
Dohoda 18_12_50j_3
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Site
Poistná zmluva-krátkodobé aktivačné práce
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
Zmluva o poskytovaní dotácie – 2018
 Dohoda o zrušení dodatku č. 1 v oblasti BOZP
Zmluva o dielo – Dobudovanie kamerového systému
Dodatok č.4 k zmluve o úvere č. 42_019_09
Zmluva o poskytovaní technickej služby – kamerový systém
Kúpna zmluva č. 241-2018
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZBA1026201511-ENVI PAK, a.s.
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Zmluva o uvere č.970_2018
Vseobecne obchodne podmienky pre uvery 970_2018
Specificke podmienky uveru 970_2018
Odkladacie podmienky 970_2018
Vzor ziadosti o poskytnutie penaznych prostriedkov 970_2018
Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke 970_2018
Kúpna zmluva Udvardi J. 287_2018 – zverejnenie
Mandátna zmluva č. 10_05_2018
Kúpna zmluva Krškovci 288_2018 – zverejnenie
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve 11-4-10688
059 – Obec Jalovec – Komunikácia IBV Lánčeky – Stráže, I. etapa
Kúpna zmluva 340_2018
Kúpna zmluva Gregušovci 339_2018
Dodatok č.2 k zmluve o dielo SITE
Dodatok č.1 AM-studio
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve-TENDERnet
Súhlas s Dodatkom č. 1 k dod.odb.zmluve príprava stravy do MŠ
Dodatok č. 2 k Zmluve o preprave zo dňa 30.08.2017
Dohoda č 18_12_50J_34 o poskytnutí príspevku
Zmluva č. PD 2018-12 MASLEN s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve – ENVIROPOL SK s.r.o.
Zmluva o dielo č. 2018_EE_01_059
Dodatok k zmluve Slovak telekom.
Zmluva 45_2019

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce