petras

1 2 3 10

 

uptab name=’2019′]

Kúpna zmluva – 57-2019

Dodatok č. 1 k dohode č. 181250J34 14.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s.

Zmluva o nájme – KINET s.r.o.

Zmluva o dielo 85_2019 stavebný dozor A
Zmluva 45_2019
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Zmluva o poskytovaní dotácie pre JD Jalovec – 2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2018_EE_01_059
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2018_EE_01_059
Dohoda č. 19_12_50J_18
Dohoda č. 19_12_52A_61
Dodatok č 2 – audit
Kúpna zmluva 661_2019
Kúpna zmluva Kršková a spol 341_2018
Zmluva o uvere č 412_2019_UZ
Vseobecne obchodne podmienky pre uvery
Specificke podmienky uveru
Odkladacie podmienky
Vzor ziadosti o poskytnutie penaznych prostriedkov
Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke
Slovak Telekom-Dodatok k zmluve-19.06.2019-1
Slovak Telekom-Dodatok k zmluve-19.06.2019-2
Zmluva 2019_1502_6886 Inta

 

Zmluva o prevode nehnuteľnosti č. 712-2019

[/wptab]

VZN č.1-2018 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska

Príloha č. 1 prevádzkový poriadok pohrebiska Jalovec

Príloha č. 2 Cenník služieb Jalovec PS STYX, s.r.o. – od 2018

VZN č. 2-2018 ktorým sa rušia VZN č. 2/2007,VZN č. 2/2008 a VZN č. 3/2013

VZN č.3-2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Jalovec č.5-2018

VZN č 4 -2018 o nakladaní s komunálnm odpadom

VZN č.5-2018 o poplatku za KO a DSO

Príloha č. 3 k VZN č. 1 o pohrebníctve-2018

 

 

1 2 3 10

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce