Výrub stromov

VÝRUB STROMOV SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY    
     Na základe vydania zákona č. 40/2011 (účinnosť od 01.12.2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany príroda a krajiny chránené týmto zákonom. Ide o povinnosť zverejniť podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Jalovec.
   Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od začatia konania, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.
    Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní.
   Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:   – subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné),    – subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),    – subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody,    – subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní
V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Jalovec, v uvedenej lehote.

Aerovizuálna prehliadka
Kontaktné údaje

Obecný úrad Jalovec
Mlynská 636
972 31 Ráztočno

telefón: 046/5471948
046/5471949
fax: 046/5471948

jalovec@stonline.sk

Geoportál obce